Begrippenlijst

Biodiversiteit 
De verschillende planten en dieren in een gebied vormen samen de biodiversiteit. Het wordt ook wel 'soortenrijkdom' genoemd.
 
Grondeigenaar
Een persoon of organisatie die grond in eigendom heeft.
 
Initiatief
Een project voor de realisatie van zonnevelden en/of windmolens in de gemeente.
 
Initiatiefnemer
De organisatie die de aanvraag voor een vergunning doet voor een zonneveld of windmolen. Dit kan bijvoorbeeld een commerciële ontwikkelaar, coöperatie of grondeigenaar zijn. De initiatiefnemer is de trekker van het initiatief.
 
Kansrijk gebied
Een gebied waar het aannemelijk is dat er zonneveld kan worden gerealiseerd. 
 
Beperkt kansrijk gebied
Een gebied dat door meerdere belemmeringen minder kansrijk is voor het realiseren van een zonneveld of windturbine. 
 
Niet kansrijk gebied
Een gebied dat door meerdere belemmeringen niet kansrijk is voor het realiseren van een zonneveld. 
 
Ontwikkelaar
De organisatie die een windmolen of zonneveld ontwikkelt. Vaak is dit een commerciële ontwikkelaar, maar dat hoeft niet. De ontwikkelaar is vaak de initiatiefnemer.
 
Participatie 
Het actief meedenken over het tot stand komen van randvoorwaarden, criteria en zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens in de Kromme Rijnstreek.
 
Ruimtelijke inpassing
Een ruimte die nodig is om de hoeveelheid zonnevelden en windmolens in het landschap te laten opgaan. Voorbeelden hiervan bij zonnevelden zijn bomen, struiken en/of ruigtes.
 
Windmolen 
Een (industriële) molen die bewegingsenergie van de lucht omzet in rotatie-energie van de wieken die wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.  
De windmolens, waarmee we in de regio rekenen, zijn 175 meter hoog (ashoogte). Ze hebben een tip van ongeveer 240 meter (hoogste punt als een blad boven staat) en een vermogen van 5,6 Megawatt (MW). Ze brengen 15 GWh per jaar op. Met kleinere windmolens, ook wel buurtmolens genoemd, bedoelen we molens met een ashoogte van 60 meter (tiphoogte ongeveer 90 meter). Zij brengen 0,01 GWh per jaar op.
 
Zonneveld 
Een begrensd gebied waarop zonnepanelen staan. Binnen de grenzen vallen in ieder geval de grond onder de zonnepanelen, de tussenliggende stroken, de onderhoudspaden en de technische installaties.