Achtergrond regionale energiestrategie

Alle Kromme Rijngemeenten werken aan de uitvoering van het landelijke Klimaatakkoord. Eén van de uitwerkingen is de Regionale Energie Strategie. Deze gaat over het opwekken van duurzame elektriciteit. De Regionale Energie Strategie (RES) geldt voor de middellange termijn (2030). Sommige gemeenten hebben al beleid voor zonnevelden. 


Wat moeten we doen?

De Kromme Rijngemeenten willen in de toekomst energieneutraal zijn. Daarvoor moeten we energie besparen en duurzaam opwekken. Met hun duurzame opwek leveren de Kromme Rijngemeenten ook een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES) in wat heet de ‘U16’. Dit zijn 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. Zie www.energieregioutrecht.nl. De regio doet met de RES een bod aan het rijk bod van een hoeveelheid op te wekken duurzame energie met daarbij de locaties waar dit kan plaats vinden. 


Wat betekent dit?

De ambitie is om in 2040/2050 in onze eigen energiebehoefte te voorzien. Hiervoor is dan 1 TWh aan duurzame energie nodig. Dit kunnen we bereiken door bijvoorbeeld tegelijkertijd maximaal energie te besparen, alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen en 70 windmolens te plaatsen. Deze getallen geven een beeld van de grote opgave die we hebben. Hoe we dit precies doen, is nog niet duidelijk. Voor de kortere termijn tot 2030 houdt dit in dat we in de Kromme Rijnstreek gaan kijken of er plek is voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 hectare zonneveld.  


Hoeveel duurzame energie wekken we nu al op?

In de Kromme Rijnstreek wekken we nu al ongeveer 0.06 TWh aan duurzame stroom op. Dit komt voor circa de helft uit windmolens en de andere helft uit zonne-energie. Dit is exclusief projecten die nu in vergunningsfase zijn. Er zijn dan dus nog extra locaties nodig.


Wat gebeurt er nadat de locaties in beeld zijn?

Nadat in februari 2021 eventuele extra locaties voor windmolens en zonnevelden in beeld zijn, maakt de netbeheerder een analyse van de impact op het elektriciteitsnet. Uiteindelijk doet de bestuurstafel Klimaatneutrale Regio/RES U16 een voorstel aan de gemeenten voor de uiteindelijke zoekgebieden in de Regionale Energie Strategie 1.0. In die bestuurstafel zitten de wethouders duurzaamheid van de deelnemende gemeenten, de hoogheemraad Stichtse Rijnlanden namens de deelnemende waterschappen en de gedeputeerde van de provincie Utrecht. Na het oordeel van de gemeenten wordt het resultaat aangeleverd bij het Rijk. 


Lokale besluitvorming

Of op een bepaalde locatie daadwerkelijk een zonneveld en/of windmolen komt en over de wijze waarop dit gebeurt, besluit uiteindelijk de gemeenteraad van de betreffende gemeente. Ook daarover vindt vooraf, per locatie, nog uitgebreide (lokale) participatie van inwoners en belanghebbenden plaats. 


Landelijke wet- en regelgeving 

Bij dit alles houden we ons aan landelijke wet- en regelgeving voor zonnevelden en windmolens.
Vooral voor windmolens geldt strenge wet- en regelgeving. Denk aan regels voor:

  • geluidhinder en slagschaduw.
  • veiligheid en infrastructuur (afstanden tot wegen, spoorwegen en waterkeringen).
  • luchtvaart en defensie omdat windmolens communicatieapparatuur van de luchtverkeersleiding kunnen verstoren. 
  • Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerkgebieden (NNN) en ganzenrustgebieden. 
  • Unesco Werelderfgoed zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
  • geluidsgevoelige objecten zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen